Общи Условия за използване на уебсайт


Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Вивека111 ЕООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет

страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.kapki-bah.com , наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

Вивека111 ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК204746896 с  адрес  гр.София, бул. Витоша 45, ет.1, телефон

0877988188, email: office@kapki-bah.com

Моля,прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост

Услуги). 

Настоящият документ съдържа информация за дейността  и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Вивека111 ЕООД, като уреждат

отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца

договор.

Дефиниции


За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт - http://kapki-bah.com/ и всички негови под страници.Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки


или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по


този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.Общи условия


 Настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за


отказ от договор и замяна и всяка друга правно значима информация, която се намира на Сайта.Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена


идентичност.Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите,продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи,


както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се


предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а


потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет


прехвърляне владение на вещ.Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на


потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове -процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща


на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.Предоставяни услуги


1. На Сайта https://kapki-bah.com/ Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца

стоки и услуги.

Поръчка


2.Потребителите използват интерфейса на уебсайта www.kapki-bah.com, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки и услуги.

2.1.Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца

2.2.При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3.След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта наТърговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или

услуги за покупка.

2.4.Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди

поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5.При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл.

2.6.Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

2.7.Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1.       е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

2.      е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца или са  установени системни злоупотреби от Потребителя

спрямо Търговеца.

Цени


3.Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта www.kapki-bah.com наТърговеца към момента на извършване на поръчка, освен в

случаи на очевидна грешка.

3.1.Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

3.2 Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да

засягат вече извършени поръчки.

3.3.Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от

Търговеца.

Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми

(напр.промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

3.4. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

Плащане


4.Когато Потребителят връща стока или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената се намалява със

стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

4.1.Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е

възможно плащане чрез следните методи:

·       наложен платеж

4.2. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж,той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за

доставка на куриера при получаването на стоката.

4.3. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите

и условията и/или таксите на такава трета страна. 

4.4.Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна- доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не

функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Отказ от договора и замяна

5.Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на

приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

5.1. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора,

като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не

само:съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

5.2. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

5.3. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет

страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за

получаване на отказа му на траен носител.

5.4,.Потребителят е длъжен да върне стоките, с ненарушена оригинална опаковка  за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има

такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на

Copyright © Капки Бах, 2021